خانه / رمان آنلاین / رمان دلبر جذاب من

رمان دلبر جذاب من

رمان دلبر جداب من/پارت شش

  منم تو بغلش دلبری می کردم و می رقصیدم فقط ناز کن منم پوزخندی زدم تو دلم گفتم:اره عزیزم تو فقط به فکر هوستی هه بعدش دویستش ارین اومد ارین:کامیار بیا بریم بسه دیگه کامیار:کوجا من تازه عروسکمو پیدا کردم ولش نمی کنم ایرن:اوه هانی کوجا میری امشب یه …

توضیحات بیشتر »

رمان دلبر جذاب من/پارت پنج

آرین:خوبه ای گفتم کیفمو برداشتم رفتم پایین از عمارت زدم بیرون رفتم سوار لیموزینم شدم لیموزینم مشکی رنگ بود سوار شدم رفتم شرکت اعصابم خیلی خورد بود امید داشتم این اون ایرن باشه ولیی نیست لعنتیی خودششش نیستت دستمو محکم زدم به فرمون ماشین لعنتی گفتم گاز دادم سمت شرکت …

توضیحات بیشتر »

رمان دلبر جذاب من/پارت چهار

فلش بک حال آرین از توی فکر گذشته که اومدم بیرون دیدم اینقدر به کیسه بوکس ضربه زده بودم که دستام قرمز شده بودن لعنتی این گذشته هیچ وقت ولم نمی کرد هیج وقت فراموش نمی کنم که با دستای خودم اونو از دست دادم اونم واسه ی همیشع اره …

توضیحات بیشتر »

رمان دلبر جذاب من/پارت سوم

من که از شدت درد داشتم هق هق میکردم حتی نای نفس کشیدن هم نداشتم و بازم خونریزی شدیدی کردم دکتر بهم گفته بود تا یک ماه رابطه نداشته باش کف خونه پر از خون شده بود کامیار لعنتی هم که از بس مست کرده بود بیهوش شده بود حتی …

توضیحات بیشتر »

رمان دلبر جذاب من/پارت دو

  من که از شدت درد داشتم هق هق میکردم حتی نای نفس کشیدن هم نداشتم و بازم خونریزی شدیدی کردم دکتر بهم گفته بود تا یک ماه رابطه نداشته باش کف خونه پر از خون شده بود کامیار لعنتی هم که از بس مست کرده بود بیهوش شده بود …

توضیحات بیشتر »

رمان دلبر جذاب من/ پارت یک

  منم تو بغلش دلبری می کردم و می رقصیدم فقط ناز کن منم پوزخندی زدم تو دلم گفتم:اره عزیزم تو فقط به فکر هوستی هه بعدش دویستش ارین اومد ارین:کامیار بیا بریم بسه دیگه کامیار:کوجا من تازه عروسکمو پیدا کردم ولش نمی کنم ایرن:اوه هانی کوجا میری امشب یه …

توضیحات بیشتر »