خانه / بایگانی برچسب: دانلود رمان گرداب

بایگانی برچسب: دانلود رمان گرداب

رمان گرداب/پارت پانزده

دلم لرزید و ضربان قلبم هزار برابر شد.. محکمتر به دستش چنگ زدم و خودمو بیشتر به دیوار پشت سرم چسبوندم… خواستم سرم رو برگردونم اما با دستاش دو طرف صورتم رو قاب گرفت و اجازه نداد…. بوسه اش هیچ ملایمتی نداشت و انگار واقعا داشت تنبیهم می کرد… دردم …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت یازده

  صداش لرزون و غرق شادی بود: -سامیار اومده؟..نذاشتی که بره..سامیار مادر… همزمان با داخل رفتن ما، مادرشون هراسون و شتاب زده اومد و همونطور خیره و با شوق به سامیار نگاه میکرد… نیم نگاهی به سامیار انداختم که با اخم های درهمش دلخور و گرفته به مادرش نگاه میکرد.. …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هشت

#پارت۵۷ چشم غره ای بهش رفتم و دوتایی خندیدیم.. عسل نگاهی به راننده کرد که هنوز همونطور تکیه داده به ماشین ایستاده بود و گفت: -این یارو خسته نمیشه؟ منم نیم نگاهی بهش انداختم: -نمیدونم..ولی دلم داره کم کم واسش میسوزه..دو ساعته همینطور ایستاده و حتی نگاهشم از روی خودمون …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت شش

  گاهی تو دلم یه نسیم میپیچید وقتی به این کارش یا توجه های کوچیک دیگه اش فکر میکردم… مثلا مثل دیروز که وقتی رفت و من از اتاق رفتم بیرون دیدم یه عابربانک و یه یادداشت کوچیک کنارش روی کانتر واسم گذاشته و نوشته شاید احتیاجت بشه با خیال …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت اول

رمان گرداب

کتش رو با به حرکت از تنش کند و روی دسته ی مبل انداخت.. همینطور که دکمه های پیراهن سفید رنگشو باز می کرد اخم هاشو تو هم کشید و نگاهشو دور خونه چرخوند…خبری نبود.. گره ی ابروهاش محکمتر شد و خواست صدا کنه که همون لحظه در اتاقی باز …

توضیحات بیشتر »