رمان پرنسس شرقی/پارت سی

با چشمای پر از اشک از جام بلند شدم و با پاهایی که میلرزید به سمت تاجم رفتم وبرداشتمش وتوی اغوشم کشیدم ونشستم و اشک هام دونه دونه روی تاج میافتادن دوری از پوریا واقعا عذاب اور بود… سنگینی لباس عروسی توی تنم حسابی خسته م کرده بود …قلبم تیر …

توضیحات بیشتر »

رمان معشوقه استاد/پارت سه

  ساحل_وای دختر این استاده ها…خوب شد کتکش نزدی…. از حرف ساحل خندم گرفت…راست می گفت… اون درس و که به خاطر یاسین حذف کردم…این یکیم که استادو کتک میزدم و می افتادم… هیچی کلا قید دانشگاه رو باید میزدم… تا اخر کلاس دیگه حرفی گفته نشد و فقط فقط …

توضیحات بیشتر »

رمان آقای مهربون خانوم خوش زبون/پارت بیستو سه

من ادمی نبودم که نفهمم داره راجب چی حرف میزنه من خودم ختم همه این حرفا بودم و در عجب بودم از اینکه یه نفر عین خودم داره باهام کل کل میکنه، یا ادمای دورو بر من همه سوسول بودن و زیادی با ادب یا این عین خودم زیادی پررو …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من/پارت سی

ماشین صدای عصبی ارباب زاده بلند شد: _گمشو پایین! با ترس از ماشین پیاده شدم و به صورت عصبی ارباب زاده خیره شدم پوزخندی به صورت وحشت زده ام زد و رو به آدماش گفت: _بیاریدش عمارت! آدماش به سمتم اومدند که با گریه گفتم: _خودم میام و دنبال ارباب …

توضیحات بیشتر »

رمان معشوقه استاد/پارت دو

با دیدن ماهی و امنه که تو در ایستاده بودن و برام دست میزدن از خجالت قرمز شدم…. سریع رفتم پشت پرده گوشه اتاقم تا لباس بپوشم کمند_عه لیدی من نباید دربزنی بیای تو…شاید مثل الان لخت بوده باشم خب…. حیایی گفتن…خجالتی گفتن… با حرفم ماهی بلند خندید و بریده …

توضیحات بیشتر »

رمان معشوقه استاد/پارت یک

روی صندلیم جا به جا شدم که ساحل کلافه به پهلوم کوبید ساحل_معلومه چته هی وول میخوری… صاف بشین دیگه….جلسه دومه میایم سراین کلاس باز بی استادیم… کمند_انگار خیلی دوست داری این استادای ور ورو بیان مخمونو بخورن…بیخیال بابا… باخیس شدن بین پام یا خدایی زیر لب گفتم که از …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت پنجاهو یک

  دست شاهین خان روی شلوارم از حرکت ایستاد و انگار صدام رو شنیدم..سرش رو که پایین بود، اروم اورد بالا… بدنم یخ کرد و با وحشت نگاهش کردم.. چشم هاش رو ریز کرد و نگاهی به پنجره ی اتاق کرد و دوباره با چشم های به خون نشسته نگاهی …

توضیحات بیشتر »

رمان فرشته تاریکی/پارت بیستو شش

با کشیدن هورایی بلند خود را دراغوش کیارش رها میکند ودستانش را دور گردنش گره میزند قصد بوسیدنش را میکند که با باز شدن در به سرعت از اغوشش بیرون میخزد کی میتوانست باشد جز رقیب عشقی اش ؟! نیکا با پوزخندی در چهارچوب در تکیه میزند وبا صدایی رسا …

توضیحات بیشتر »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو نه

با یه تنه بهش میخواستم از کنارش رد بشم که بازومو محکم گرفت و غرید -فکر فرار رو از اون مغز فندقیت بیرون بنداز هیچ جوره نمیتونی از دستم ازاد بشی پرنسسسس! دندونامو محکم بهم فشار دادم وبا حرص بازومو از دستش بیرون کشیدمو وبه سمت پله ها راه افتادم …

توضیحات بیشتر »

رمان فرشته تاریکی/پارت بیستو پنج

صدای محکم و جدی کیارش بلند میشود -نیکا واسه چی اومدی ؟! -وا…! کیارش نکنه یادت رفته که همیشه سال نو میام اینجا پیشت !… -مامان وبابات کجان؟! -اهان واسه این عصبی شدی عزیزم ؟! اوناهم روز سال نو میان فقط من خواستم یه هفته زودتر بیام پیشت که … …

توضیحات بیشتر »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو هشت

دامن پفی و بزرگمو توی دستم گرفتم که بلند بشم که نگام به مچ پاهام افتاد که باند پیچی شده بود یادم افتاد که لحظه ی اخر پاهام پیچ خورد یه دستمو روی دیوار انداختمو وبه زور خودمو بالا کشیدم …وقتی پامو روی زمین گذاشتم تازه دردش پیچید در اون …

توضیحات بیشتر »

رمان آقای مهربون خانوم خوش زبون/پارت بیستو دو

  زبونم بند اومده بود و فقط نگاه میکردم، نزدیک تر اومد و سرشو به صورتم نزدیک کرد با همون شیطنت همیشگیش که چن وقتی بود دلم براش تنگ شده بود گفت: _انتظار نداشتم انقدر ذوق کنی که در برابر این حرف سکوت کنی و مثل همیشه جوابای دندون شکن …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت پنجاه

  . چونه ام لرزید و مقاومتم شکست و بغضم ترکید: -چرا..چرا جای سورن منو نکشتی راحتم کنی؟… مستقیم تو چشم هام خیره شد و بی پروا و اروم لب زد: -تو مادرتی..انگار که خوده خودشی..چطوری از تو بگذرم..این صورت انگار صورت جوونیای مادرته..نمیتونستم بی خیالت بشم..تو مال منی…. دلم …

توضیحات بیشتر »

رمان فرشته تاریکی/پارت بیستو چهار

هر دو باخنده به سمت اتاق سوت وکور حرکت میکنند …کیارش برای تهیه ی رنگ و وسایل نقاشی اورا تنها میگذارد و بیرون میرود در نبود کیارش فرصت را غنیمت میشمارد … به سرعت از منیژه خانم درخواست چهارپایه ای بلند میکند تمام پرده های خاک گرفته وچرکی را باز …

توضیحات بیشتر »