خانه / رمان آنلاین / رمان گرداب

رمان گرداب

رمان گرداب/پارت هشتادو پنج

  ابروهام رو انداختم بالا و سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم… اون هم یه ابروش رو انداخت بالا و لب زد: -وقتی نبردمت و دیر شد، ببینم بازم میخندی یا نه.. -نبری؟..اونوقت سر خودت کلا میره.. -عه؟..زبون دراوردی… تکونی به خودم دادم تا شاید کمرم رو صاف …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هشتادو چهار

من هم بغلش کردم و چند دقیقه همینطوری موندیم و قبل از اینکه دوتامون گریه مون بگیره، سریع از هم جدا شدیم…. لبخنده پر بغضی بهش زدم و با اشاره ش دوتایی از اتاق رفتیم بیرون… زیاد عادت به کفش هایی با این پاشنه ی بلند نداشتم و کمی برام …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هشتادو سه

شونه بالا انداختم و لب هام رو جمع کردم: -نمی دونم..ازش بپرس.. چپ چپ نگاهم کرد و با حرص گفت: -من بپرسم؟..خاک تو اون سرت تو باید واسم استین بالا بزنی… -من واسه خودم اتفاقی شوهر پیدا کردم..تو جنگ و جدال و جاسوسی و کلفتی…چه توقعی داری… -بابا طرف اماده …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هشتادو دو

رمان گرداب

  چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: -با عمه ام.. -اِ گمشو جدی پرسیدم..با کی حرف میزدی این وقت صبح؟… با حرص نگاهش کردم: -دارم میگم با عمه ام..چرا شیش میزنی… ابروهاش رو انداخت بالا و با تعجب نگاهم کرد: -جدی داشتی با عمه ت حرف میزدی؟..چرا؟… -نمیدونم..از دیشب احساس …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هشتاد و یک

با یک ضربه روی صفحه ی گوشی تماس رو برقرار کردم و گوشی رو روی گوشم نگه داشتم… با استرس لبم رو میجویدم و منتظر بودم جواب بده..می دونستم بیداره اما شک داشتم که جوابم رو میده یا نه…. نمیدونم چند بوق خورد که بالاخره تماس برقرار شد..صدای ضربان قلبم …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هشتاد

  با اضطراب نگاهش کردم و منتظر ادامه ی حرفش شدم.. مطمئن و با لحنی قاطع و محکم گفت: -شاید زندگی خصوصی قابل اعتمادی تا الان نداشته و تو هم حق داری شک داشته باشی بهش اما میدونم و مطمئنم تو هم میدونی که چقدر دل و قلبش پاکه و …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هفتادو نه

  نگاهی به ساعت گوشیم انداختم..ساعت دو نیمه شب بود و سکوت کل خونه رو پر کرده بود… غلتی زدم و دست هام رو روی شکمم تو هم قفل کردم… خوابم نمیبرد و خیلی استرس داشتم..فردا برای ما روز مهمی بود و نمی خواستم خوابالود به نظر برسم اما تا …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هفتادو هشت

  به زور کارت رو تو دستم گذاشت و من هم دیگه حرفی نزدم… گونه ش رو بوسیدم و ازش تشکر و خداحافظی کردم..داشتم میرفتم سمت ماشین پیش عسل که صدام کرد…. برگشتم طرفش و سوالی نگاهش کردم..خیلی عادی و ساده گفت: -رمز کارت، تاریخ تولد خودته… لبخندم کش اومد …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هفتادوهفت

  چسبیدم بهش و دست هام رو روی کمرش گذاشتم و همراهیش کردم.. سرم رو بالا گرفته و چشم هام رو بسته بودم.. لب های داغش رو لب هام می لغزید و خیسی لب و زبونش رو حس می کردم… دلم می لرزید و بدنم داغ شده بود..می ترسیدم یکم …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هفتادوشش

از جوابی که داد انقدر ذوق کردم که کاملا یادم رفت چی می خواستم بگم… دست هام رو روی سینه ش گذاشتم و کشیدم تا روی شونه هاش و بعد هم بردم پشت گردنش و تو هم قفل کردم…. اروم و با ناز خندیدم و گفتم: -نگو که الکی این …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هفتادو پنج

  هممون با تعجب نگاهش کردیم و من گفتم: -سامیار عقد دائم فرق میکنه..تازه قبلش باید ازمایش بدیم… -چه ازمایشی؟.. مادرجون با حوصله لبخند زد و شروع کرد به توضیح دادن بهش که چکارهایی باید انجام بدیم… توضیحاتش که تموم شد سامیار پوفی کرد و با حرص به من نگاه …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هفتادو چهار

  چشم غره ای بهم رفت و دیگه چیزی نگفت… وارد سالن که شدیم همزمان مادرجون هم با یه ظرف شیرینی از اشپزخونه اومد بیرون.. لبخندی بهمون زد و با ذوق و شوق گفت: -الهی من قربونتون برم..نمیدونین چقدر خوشحالم..بیایین بشینین ببینم چیکار باید بکنیم… سامیار تا دهنش رو باز …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هفتادوسه

  هنوز جمله کامل از دهنش درنمیومده بود که یهو صورتش جمع شد و با درد گفت: -اخ اخ سامیار..دستم… مچ دستش که هنوز تو دست سامیار بود، داشت محکم فشرده میشد… اون یکی دست ازادش رو گذاشت روی دست سامیار که دستش رو گرفته بود و دوباره با درد …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هفتادو دو

  مادرجون جلوتر از همه راه افتاد و درحالی که جعبه شیرینی رو باز میکرد گفت: -اومدم خواهر..ببین این بچه ها چه کردن.. سامان هم اون سبد گلی که من به سختی تو بغلم نگه داشته بودم رو ازم گرفت و پشت سر مادرجون رفت و من موندم و سامیار… …

توضیحات بیشتر »